GIS Day 2012 at the University of Oklahoma, Nov 20th 2012

Organizing Committee

 
 • Committee Chair
  • Xiangming Xiao (xiangming.xiao@ou.edu, 405-3258941)
 • Event Coordinators
  • Chandrashekhar Biradar
  • Susan Dubbs
  • Melissa L. Scott *(mscott@ou.edu, 405-3254871)
 • Faculty Advisors
  • Keith Brewster
  • Kirsten de Beurs
  • Yang Hong
  • Guoqiang Shen
  • Xiangming Xiao
  • May Yuan
 • Graduate Student Liaisons
  • Cui Jin * (cuijin@ou.edu, 405-3253131)
  • Xiaodi Yu

(* contact person)